Stránky občianskeho združenia FORGACH de GHYMES
 

Novinky
2 % z daní
Pomôžte občianskemu združeniu FORGACH de GHYMES príspevkom dvoch percent z Vašich zaplatených daní. Všetky potrebné informácie nájdete v casti "2 % z daní". » Viac
 
 
 

Príspevok 2% z Vašich daní


Vážení priatelia,

občianske združenie FORGACH de GHYMES sa aj v roku 2018 zaregistrovalo do zoznamu prijímateľov 2% zaplatenej dane z príjmov tak, aby v roku 2019 splňalo všetky zákonné podmienky byť prijímateľom týchto zdrojov. V zozname prijímateľov je naše združenie zaregistrované pod číslom 14562.

Základné informácie pre vyplnenie tlačiva VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane :

Tlačivo "VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa §50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon), ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti" použijú fyzické osoby, ktorým bolo za zdaňovacie obdobie roku 2018 vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, teda zamestnanci. Tlačivo "POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI na účely vyhlásenia o poukázaní sumy vo výške 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa Zákona za rok 2018", ktoré vystavil zamestnávateľ je potrebné priložiť k Vyhláseniu. Pokyny pre vyplnenie tlačiva Vyhlásenia sú uvedené priamo vo Vyhlásení.

Fyzické osoby – podnikatelia, resp. právnické osoby môžu svoj podiel zaplatenej dane poukázať formou vyplnenia príslušného oddielu daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018.

Postup ako poukázať podiel zaplatenej dane v roku 2018 ako aj lehoty a termíny s tým súvisiace sú podrobne popísané a zverejnené na stránke www.rozhodni.sk.

Dovolujeme si Vás týmto láskavo požiadať o pomoc pri naplňaní našich cieľov zapísaných v stanovách združenia a poskytnúť nám podiel Vami zaplatenej dane z príjmov v roku 2018 tak ako Vám to umožňuje Zákon.

Ak by ste sa rozhodli podporiť aktivity nášho združenia finančným darom, prosíme ho láskavo zaslať na číslo účtu vedeného v SBERBANK Slovensko, a.s. :

SK06 3100 0000 0042 5007 9418

Za Vašu pomoc a podporu vopred ďakujeme.
členovia občianskeho združenia
FORGACH de GHYMES


Tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si môžete stiahnuť Tu
 
  copyright 2009 - 2017 | © Rasto Forgac